OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

(31/01/2017)


WSTĘP

Dostęp do Portalu i korzystanie z niego podlegają niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania oraz obowiązującym przepisom.

Dostęp do Portalu jest bezpłatny, Użytkownik ponosi koszt połączenia sieciowego umożliwiającego dostęp do Internetu według warunków umowy wiążącej Użytkownika z dostawcą Internetu. Logowanie oraz dostęp do Portalu oznaczają pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

Celem Portalu jest gromadzenie i publikowanie Opinii, a także ewentualnych odpowiedzi Punktów sprzedaży na te Opinie. Użytkownik, który przesyła Opinię, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na jej publikację przez Citroën, zgodnie z Ogólnymi warunkami użytkowania.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Terminy wymienione poniżej i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

„Opinia” – opinia klienta detalicznego Punktu sprzedaży dotycząca jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży, w związku z zakupem nowego Samochodu lub jakości usług warsztatowych.

Do Opinii dołączana jest Ocena.

„Ogólne warunki użytkowania” – niniejsze ogólne warunki użytkowania Serwisu.

„Citroën Advisor Usługa” – dotyczy opinii na temat jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży i/lub serwisie.

„Citroën Advisor Produkt” – dotyczy opinii na temat jakości samochodu.

„Doświadczenie klienta”– zakup nowego Samochodu, lub usługi warsztatowej w Punkcie sprzedaży.

„Moderator”– usługodawca Citroën, zajmujący się obsługą Portalu w zakresie moderacji opisanej w pkt.4.

„Ocena”– ocena jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży, dotycząca zakupu nowego Samochodu, Samochodu używanego (w ramach programu Citroën Select) lub ocena usług warsztatowych. Oceny są przyznawane przez autora Opinii podczas zamieszczania Opinii w Serwisie.

„Punkt sprzedaży” – punkt sprzedaży Citroëna, który uczestniczy w działaniach Citroën mających na celu zbieranie i publikowanie Opinii w Serwisie.

„Portal” – niniejsza strona internetowa dostępna pod adresem www.citroen-advisor.pl. Opinie i oceny umieszczane na Portalu dostępne będą za pośrednictwem innych stron internetowych Citroën, takich jak www.citroen.pl i poprzez odpowiednie aplikacje mobilne.

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do Portalu w celu przeczytania lub zamieszczenia Opinii.

„Samochód” – nowy samochód marki Citroën, którego dotyczy Opinia klienta.

ARTYKUŁ 2. PUBLIKACJA

Portal jest publikowany przez Automobiles Citroën (dalej także: „Citroën”) z siedzibą we Francji

 • Dyrektor publikacji: Ewa Mielczarek-Vaubourg
 • Host :
 • Groupe PSA
 • Centre Technique d’Achères
 • Rond Point Jenatzy
 • 78 300 Poissy
 • France
 • ARTYKUŁ 3. GROMADZENIE OPINII

  3.1 Spontaniczna opinia

  Portal Citroën Advisor Usługa:

  Użytkownik może z własnej inicjatywy odwiedzić Portal lub witrynę internetową Punktu sprzedaży dostępną pod adresem www.dealer.citroen.pl. Na tej stronie Użytkownik może przede wszystkim zapoznać się ze średnią Ocen jakości usług zebranych przez Punkt sprzedaży i z liczbą zamieszczonych Opinii. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat oceny Punktu sprzedaży oraz Opinii bądź też zamieścić własną Opinię dotyczącą tego Punktu sprzedaży, należy kliknąć link „Więcej informacji”, który przekieruje Użytkownika do Portalu.

  Po wyświetleniu strony głównej Portalu Użytkownik może przeczytać Opinie na temat danego Punktu sprzedaży i/lub na temat danego Samochodu, przy czym opublikowane Opinie domyślnie dotyczą jakości usług świadczonych w związku z zakupem nowego Samochodu lub Samochodu używanego (w ramach programu Citroën Select).

  Citroën Advisor Produkt:

  Użytkownik może z własnej inicjatywy odwiedzić Portal lub witrynę internetową w rodzaju www.citroen.pl lub skorzystać z odpowiednich aplikacji mobilnych. Na tej stronie Użytkownik może przede wszystkim zapoznać się ze średnią Ocen Samochodu i z liczbą dotyczących go Opinii. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Opinii bądź też zamieścić własną Opinię, Użytkownik musi kliknąć link „Więcej informacji” lub „Wpisz opinię”, które przekierują go do Portalu.

  Po wyświetleniu się strony głównej Portalu Użytkownik może przeczytać Opinie na temat danego Samochodu, przy czym opublikowane Opinie domyślnie dotyczą zakupionego nowego samochodu.

  W celu zamieszczenia Opinii Użytkownik przechodzi następujące etapy:

   - Etap 1: Użytkownik przydziela Ocenę Punktowi sprzedaży, przesuwając kursorem po gwiazdkach, a następnie zatwierdzając Ocenę. Gwiazdki oznaczają następujące oceny:
  • 1 gwiazdka – bardzo słaba
  • 2 gwiazdki - słaba
  • 3 gwiazdki - średnia
  • 4 gwiazdki - dobra
  • 5 gwiazdek - bardzo dobra
  • Użytkownik wpisuje Opinię i klika na „zatwierdź”, aby przejść do następnego etapu.

   - Etap 2: Użytkownik wypełnia następujące pola obowiązkowe:
  • Imię (będzie wyświetlane wraz z Opinią)
  • Nazwisko (tylko pierwsza litera nazwiska będzie wyświetlana wraz z Opinią)
  • Adres e-mail
  • Marka/model samochodu
  • Numer VIN Samochodu (nie będzie wyświetlany z Opinią),
  • Data Doświadczenia klienta
  • Punkt sprzedaży (wyłącznie w przypadku Opinii dotyczącej jakości Samochodu).
  • Kod pocztowy (wyłącznie w przypadku Opinii dotyczącej jakości świadczonej usługi warsztatowej)
  Aby zatwierdzić swoją Opinię, Użytkownik musi zaakceptować Ogólne warunki użytkowania i kliknąć „zatwierdź”. Autor Opinii otrzyma następnie e-mail wysłany przez Citroën, który służy sprawdzeniu poprawności podanego adresu e-mail. Ta wiadomość będzie zawierała link, który autor Opinii musi kliknąć, aby potwierdzić swój adres e-mail. Po potwierdzeniu adresu Opinia zostanie przekazana do Moderatora w celu moderacji, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w punkcie 4. Użytkownik zostanie e-mailem powiadomiony o opublikowaniu lub odrzuceniu Opinii.

  3.2 Opinia w odpowiedzi na prośbę

  Użytkownik może zostać poproszony przez Citroën o zamieszczenie Opinii. Wówczas, w ciągu 30 dni od daty Doświadczenia klienta, otrzymuje on e-mail z zaproszeniem do wyrażenia Opinii na temat jakości usług świadczonych przez Punkt sprzedaży lub na temat Samochodu. W e-mailu znajduje się link do Serwisu, który zachowuje ważność przez 30 dni od daty Doświadczenia klienta w przypadku Citroën Advisor Usługa i 45 dni w przypadku serwisu Citroën Advisor Produkt. W celu zamieszczenia swojej Opinii Użytkownik musi przejść opisane powyżej w artykule 3.1 etapy 1. i 2. oraz zaakceptować Ogólne warunki użytkowania.

  Klient może zamieścić jedną Opinię na temat swojego Doświadczenia, chyba że podejmie decyzję o zamieszczeniu dwóch Opinii, zgodnie z zaleceniami określonymi poniżej.

  Citroën może zwrócić się ponownie do autora Opinii z pytaniem o chęć zamieszczenia drugiej Opinii. W tym przypadku Użytkownik może zamieścić drugą Opinię z przypisaną Oceną, która zostanie opublikowana pod jego pierwszą Opinią bądź też zamieścić drugą opinię z przypisaną Oceną, która anuluje, a także zastąpi pierwszą Opinię i pierwszą Ocenę.

  3.3 Oświadczenie autora Opinii

  Zamieszczając swoją Opinię online, autor potwierdza, że :
  • zgadza się na kontakt ze strony Citroën i/lub Moderatora na potrzeby identyfikacji i kontaktu, oraz ze strony Punktu sprzedaży na potrzeby kontaktu,
  • nie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, tzn. nie jest powiązany ani z Punktem sprzedaży, ani z Citroën (dotyczy pracowników Punktów sprzedaży, Citroën oraz Grupy PSA Peugeot Citroën),
  • Doświadczenie klienta odbyło z jego osobistym udziałem.

  3.4 Dane przechowywane przez Citroën

  Aby potwierdzić autentyczność Doświadczeń klientów oraz tożsamość autorów Opinii, Citroën przechowuje następujące dane Użytkownika: adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, markę/model i numer rejestracyjny Samochodu, datę Doświadczenia klienta zgodnie z regułami określonymi poniżej w Artykule 8. Należy podkreślić, że wszelkie dane klientów pozyskane przez Citroën są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.Aby potwierdzić autentyczność Doświadczeń klientów oraz tożsamość autorów Opinii, Citroën przechowuje następujące dane Użytkownika: adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, markę/model i numer rejestracyjny Samochodu, datę Doświadczenia klienta zgodnie z regułami określonymi poniżej w Artykule 8. Należy podkreślić, że wszelkie dane klientów pozyskane przez Citroën są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

  ARTYKUŁ 4. MODERACJA

  Opinie oraz odpowiedzi Punktów sprzedaży są poddawane moderacji przez Moderatora „a priori”, tzn. przed ich opublikowaniem w Serwisie. Moderator ocenia treść Opinii i odpowiedzi Punktów sprzedaży, po czym podejmuje decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu.
  W związku z powyższym Moderator może uzyskać dostęp do danych dotyczących tożsamości autora Opinii, aby móc w razie potrzeby skontaktować się z nim w celu weryfikacji Opinii.

  Czas moderacji jest taki sam dla wszystkich Opinii, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

  Moderacja ma na celu sprawdzenie, czy Opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży są zgodne z polskim ustawodawstwem oraz Ogólnymi warunkami użytkowania. W razie niezgodności Opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży nie zostaną opublikowane.

  Citroën Advisor Usługa:

  Moderator może odrzucić opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży, jeśli:
  • • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne,
  • • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL,
  • • dotyczą innych zagadnień niż usługa świadczona przez Punkt sprzedaży przy zakupie nowego Samochodu lub świadczonych usług warsztatowych,
  • • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski),
  • • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Citroën (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.),
  • • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Citroën do odpowiedzialności cywilnej lub karnej,,
  • • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną lub niezgodny z określoną usługą (np. dotyczący zakupu nowego Samochodu lub Samochodu używanego w ramach programu Citroën Select w przypadku skorzystania z usługi warsztatowej lub odwrotnie),,
  • • wspominają o innym Punkcie sprzedaży niż ten, który sprzedał nowy Samochód, Samochód używany w ramach programu Citroën Select lub wykonał usługę warsztatową (porównywanie Punktów sprzedaży jest niedozwolone),,
  • • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Citroën i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni),
  • • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną,,
  • • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu Klienta,
  • • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii),,
  • • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona w odstępie czasu przekraczającym 30 dni od daty Doświadczenia klienta).
  Citroën Advisor Produckt:

  Moderator może odrzucić opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży, jeśli:
  • • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne lub naruszają prawo własności intelektualnej osób trzecich (np. nazwę innej marki),,
  • • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL,,
  • • dotyczą innych zagadnień niż te związane z Samochodem (np. dotyczące jakości usług świadczonych przez Punkt sprzedaży, dokumentacji, polityki gwarancyjnej, reklamacji lub stanowią prośbę o informację itp.),,
  • • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski),,
  • • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Citroën Polska (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.),
  • • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Citroën Polska do odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
  • • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną,
  • • dotyczą Samochodu innej marki niż Citroën (np. DS Automobiles, Peugeot itp.),,
  • • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Citroën Polska i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni),
  • • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną,
  • • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu klienta,
  • • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii),
  • • • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona później niż 45 dni od daty Doświadczenia klienta).
  W przypadku odrzucenia Opinii z jednego z w/w powodów autor Opinii lub Punkt sprzedaży otrzymają zawiadomienie wysłane e-mailem. Autor Opinii i/lub Punkt sprzedaży mają możliwość zamieszczenia nowej Opinii lub nowej odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty Doświadczenia klienta.

  ARTYKUŁ 5. PRZYWRACANIE I PUBLIKOWANIE OPINII

  5.1 – Przywracanie Opinii

  Citroën Advisor Usługa:

  Liczba Opinii i średnia Ocen są również wyświetlane na stronie danego Punktu sprzedaży dostępnej pod adresem www.dealer.citroen.pl/miasto-nazwa Punktu sprzedaży. Jednakże szczegóły Ocen oraz treść Opinii są dostępne wyłącznie na stronie internetowej Serwisu poświęconej Opiniom na temat danego Punktu sprzedaży.

  Citroën Advisor Produkt:

  Liczba Opinii i średnia Ocen dotyczących Samochodu są wyświetlane na innych witrynach internetowych Grupy PSA Peugeot Citroën, na przykład na stronie www.citroen.pl i poprzez odpowiednie aplikacje mobilne.

  Opinie publikowane są w Portalu, domyślnie od najnowszych do najstarszych, w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia Opinii. Obok Opinii publikowane są: data zamieszczenia Opinii, data Doświadczenia klienta, imię i pierwsza litera nazwiska autora Opinii, model jego Samochodu oraz Ocena przyznana Punktowi sprzedaży lub Samochodowi. Opinie można sortować według daty zamieszczenia, według wysokości Oceny lub przydatności Opinii (dla Opinii dotyczących usług), według daty zamieszczenia lub według wysokości Oceny (dla Opinii na temat Samochodów).

  Średnia Ocen jest podana wraz z całkowitą liczbą tworzących ją Opinii oraz obliczana w następujący sposób :
  • od 1 do 1,24 = 1 gwiazdka
  • od 1,25 do 1,74 = 1,5 gwiazdki
  • od 1,75 do 2,24 = 2 gwiazdki
  • od 2,25 do 2,74 = 2,5 gwiazdki
  • od 2,75 do 3,24 = 3 gwiazdki
  • od 3,25 do 3,74 = 3,5 gwiazdki
  • od 3,75 do 4,24 = 4 gwiazdki
  • od 4,25 do 4,74 = 4,5 gwiazdki
  • ponad 4,75 = 5 gwiazdek

  5.2 – Zgłaszanie nadużycia

  Każda osoba może zgłosić Citroën niewłaściwe treści zawarte w Opinii lub w odpowiedzi Punktu sprzedaży, klikając link „zgłoś nadużycie” znajdujący się w Serwisie. Wystarczy wówczas wypełnić formularz online, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także przyczynę żądania usunięcia Opinii lub odpowiedzi Punktu sprzedaży.

  Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenie jest automatycznie wysyłane do Moderatora, który decyduje o zachowaniu bądź usunięciu danej Opinii lub odpowiedzi Punktu sprzedaży.

  E-mail wraz z podaniem stanowiska Moderatora zostaje wysłany do osoby, która zgłosiła nadużycie.
  Ponadto w przypadku uznania treści za niewłaściwą Opinia lub odpowiedź Punktu sprzedaży zostają usunięte z publikacji, a ich autor otrzymuje e-mail z informacją o przyczynie usunięcia.

  5.3 – Czas publikacji Opinii i archiwizacja

  Autor Opinii nie może jej modyfikować po opublikowaniu.

  Opinie są publikowane w Portalu (a także na innych, wyżej wymienionych witrynach internetowych) przez rok, chyba że autor Opinii zwróci się z wyraźną prośbą o jej usunięcie z Serwisu. W tym celu musi on wysłać e-mail na adres citroen-advisor-pl@citroen.com, podając datę Opinii lub kliknąć link zamieszczony w e-mailu potwierdzającym publikację jego Opinii. W takim wypadku Klient nie będzie mógł zamieścić kolejnej Opinii na temat tego samego Doświadczenia klienta.

  Citroën Advisor Usługa:

  Opinie dotyczące Punktu sprzedaży, który zakończy swoją działalność, zostaną zarchiwizowane, a tym samym nie będą już dostępne w Internecie.

  Citroën Advisor Produkt:

  Opinie dotyczące samochodów wycofanych ze sprzedaży zostaną zarchiwizowane, z wyjątkiem modeli poddanych restylizacji. W takim przypadku Opinie na temat tych samochodów z czasu poprzedzającego restylizację zostaną zamieszczone przy nowych modelach.

  Opinia będzie przechowywana w bazie danych Citroën, zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania danych określonymi we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych.

  ARTYKUŁ 6. PRAWO PUNKTÓW SPRZEDAŻY DO UDZIELANIA ODPOWIEDZI

  Punkt sprzedaży ma prawo do udzielenia odpowiedzi na opublikowaną Opinię, która go dotyczy. W związku z tym, może:
  • udzielić wyjaśnień autorowi Opinii lub podać swoją wersję wydarzeń, jeśli nie zgadza się z treścią opublikowanej Opinii,
  • podziękować autorowi za jego Opinię.
  Odpowiedź Punktu sprzedaży podlega moderacji przez Moderatora a priori, na tych samych warunkach co Opinie. W konsekwencji odpowiedź Punktu sprzedaży może zostać odrzucona przez Moderatora z przyczyn określonych w artykule 4.

  ARTYKUŁ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Citroën stworzył Portal na potrzeby własne Użytkowników i Punktów sprzedaży. Żadne komercyjne, nawet częściowe wykorzystanie danych zawartych w Portalu nie może mieć miejsca bez uprzedniej pisemnej zgody Citroën.

  Citroën uprzedza Użytkowników, że liczne elementy Portalu:
  • są chronione prawem autorskim, w szczególności: zdjęcia, artykuły, rysunki, animacje, nagrania cyfrowe audio lub wideo,
  • są chronione przez prawo własności przemysłowej m.in. w zakresie znaków towarowych, w szczególności: znak „Citroën”, „podwójny szewron” (reprezentujący logo Citroëna), znak „PSA Peugeot Citroën”, jak również znaki modeli samochodów.
  Chronione w ten sposób elementy są własnością Automobiles Citroën, jej spółek zależnych i/lub osób trzecich posiadających upoważnienie do ich wykorzystywania, nadane przez Automobiles Citroën.

  W konsekwencji wszelkie przypadki powielania, przedstawiania, wykorzystywania, dostosowywania, modyfikowania, inkorporacji, tłumaczenia, wprowadzania do obrotu, częściowo lub całkowicie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku (papierowym, cyfrowym) części lub całości Serwisu są zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Citroën. Za naruszenie praw autorskich grożą konsekwencje przewidziane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 z późn. zm.).

  ARTYKUŁ 8. OCHRONA DANYCH O CHARAKTERZE OSOBOWYM

  8.1 - Dane osobowe

  Dostęp do Portalu jest możliwy bez konieczności ujawnienia tożsamości Użytkownika lub podawania innych danych osobowych, które go dotyczą. Jednakże w celu opublikowania Opinii Użytkownika w Serwisie, konieczne jest ujawnienie danych określonych w Artykule 3 Ogólnych warunków użytkowania.

  Citroën informuje, że dane, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu po uzyskaniu niezależnej zgody od Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Citroën Polska sp. z o.o., spółkę Automobiles Citroën, jej spółki zależne, sieć handlową, każdą firmę, która będzie świadczyć usługi na rzecz Automobiles Citroën i/lub każdą firmę należącą do tej samej Grupy co Automobiles Citroën, w celu przesyłania ofert handlowych, ankiet i analiz.

  W celu świadczenia usług dostępnych w Portalu dane Użytkowników mogą być przekazywane do innych krajów. Dane te mogą być przekazane do państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych, po spełnieniu warunków legalnego przekazania danych określonych we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych. Dane są przekazywane wyłącznie do krajów, w których zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Dane mogą być przekazywane do krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej.

  Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ujawnionych danych, możliwość ich poprawiania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Uprawnienia te mogą być zrealizowane przez wysłanie wiadomości na adres: citroen-advisor-pl@citroen.com.

  8.2 – Ciasteczka ( cookies)

  CZYM SĄ CIASTECZKA

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na dysku komputera Użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko na ogół zawiera:

  • nazwę strony internetowej, z której pochodzi,
  • unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową,
  • informację o „długość życia” (czasie jego istnienia).
  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku komputerowym Użytkownika i mogą być odczytane przez łączące się z tym dyskiem serwery.

  Pliki cookies zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą. Tym samym po ich zapisaniu za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła żądanie do serwera danej strony, pliki cookies odsyłane są do tego serwera.

  Użytkownik otrzymuje informację, że Serwis wdrożył system ciasteczek (cookies). W ten sposób Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt w Serwisie ciasteczka mogą być automatycznie instalowane w jego przeglądarce internetowej.

  Ciasteczka to pliki wysyłane na dysk twardy urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, w celu umożliwienia łatwiejszej nawigacji w Serwisie i budowania statystyk ruchu.

  W żadnym przypadku ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

  Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

  RÓŻNE RODZAJE STOSOWANYCH CIASTECZEK (COOKIES)

  Pliki cookies wykorzystywane są na stronach internetowych w rozmaitych celach:

  - Anonimowe ciasteczka służące do pomiarów odwiedzin na stronie internetowej

  Cookies typu statystycznego służą jako narzędzie monitorowania danej strony internetowej (informacje obejmują liczbę gości odwiedzających stronę, średni czas trwania wizyty na stronie, wskaźniki klikalności itp.). Tego typu ciasteczka służą stałej optymalizacji zawartości strony internetowej, aby dostosować ją do preferencji danego Użytkownika.

  Cookies służące pomiarowi ruchu na stronach internetowych są anonimowe i nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika odwiedzającego daną witrynę ani nie gromadzą żadnych danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, adres IP itp.).

  - Funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie mechanizmów autoryzacji

  Na niektórych stronach internetowych Citroën Użytkownik może się zalogować i podać kody identyfikacyjne (na przykład na koncie klienta w strefie MyCitroën.pl). Na tego typu witrynach pliki cookies stosuje się w mechanizmach autoryzacji na koncie Użytkownika lub przy dostępie do spersonalizowanego pakietu usług.

  - Cookies reklamowe

  Większość internetowych reklam Automobiles Citroën wyświetlana jest na innych stronach internetowych, zarządzają nimi podmioty trzecie (na przykład agencje reklamowe). Podmioty te stosują własne pliki cookies, aby zbadać, ilu użytkowników kliknęło lub obejrzało dany baner reklamowy. Pliki cookies, stosowane przez te podmioty, zgodne są z polityką zarządzania ciasteczkami tych podmiotów. Automobiles Citroën nie ma dostępu do tych plików cookies, nie może ich odczytywać ani przetwarzać.

  - Inne rodzaje cookies

  Automobiles Citroën stosuje inne pliki cookies, aby prześledzić ścieżkę nawigacyjną Użytkownika swoich witryn, sugerując Użytkownikowi zgłoszenie prośby o katalog lub prośby o jazdę próbną, o ile się to wydaje zasadne. Tego rodzaju pliki cookies wykorzystywane są przez Automobiles Citroën lub przez współpracujących z Marką usługodawców technicznych w celu oceny popularności poszczególnych części strony, tak aby móc łatwiej przeanalizować i ocenić ich strukturę i użyteczność. W razie potrzeby tego typu cookies mogą także zasygnalizować problemy z nawigacją, co pomaga poprawić ergonomię serwisów Automobiles Citroën. Takie pliki

  są całkowicie anonimowe, służą jedynie do oceny ruchu w obrębie witryny i nie zawierają danych osobowych umożliwiających identyfikację. Dzięki dostarczonym przez te ciasteczka informacjom możliwa jest także personalizacja strony internetowej. Cookies służące do tego rodzaju pomiarów są tymczasowe. Przechowuje się je z reguły nie dłużej niż 90 dni.

  - Flash Cookies

  Część zawartości na stronie www.citroen.pl dostępna jest za sprawą programu Adobe Flash Player. Pliki cookies local shared object stosowane są w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony. Flash Cookies nie mają żadnego związku z ustawieniami zabezpieczeń określonymi w przeglądarce, związane są z funkcjonowaniem programu Adobe Flash Player. Program Adobe Flash Player proponuje więcej informacji na temat stosowania cookies: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security

  SPERSONALIZOWANA REKLAMA: JAK TO DZIAŁA

  Pliki cookies zapisane są w specjalnym folderze na komputerze Użytkownika. W zależności od odwiedzanych witryn internetowych, pliki cookies mogą zapamiętywać:

  • ostatnio odwiedzane strony internetowe,
  • produkty, którymi zainteresował się Użytkownik,
  • system informacyjny (język, system operacyjny, przeglądarka etc.), w celu zoptymalizowania wyświetlanych treści podczas następnej wizyty na danej stronie internetowej.
  Spersonalizowana reklama Citroëna:

  Usługa Central Tag, oferowana przez Automobiles Citroën pozwala proponować internautom spersonalizowane reklamy, zależnie od ich ścieżki nawigacyjnej (np. zależnie od zainteresowania konkretnym modelem samochodu w czasie wizyty na stronie Automobiles Citroën: www.citroen.pl ,http://konfigurator.citroen.pl/ )

  Jeśli nie życzysz sobie oglądać spersonalizowanych reklam: kliknij tutaj Central Tag należy do sieci NAI (Network Advertising Initiative), możesz zatem zrezygnować z personalizacji reklam na stronie: http://www.networkadvertising.org Jeśli nie życzysz sobie, aby nasza Strona gromadziła pliki cookies Krux: Możesz wyłączyć gromadzenie cookies na stronie www.youronlinechoices.com Aby dowiedzieć się więcej na temat reklam behawioralnych online i poznać formy blokowania właściwe dla innych członków sieci IAB (Interactive Advertising Bureau), odwiedź stronę http://www.youronlinechoices.com Czy po wybraniu tej opcji nadal będą mi się wyświetlać reklamy? Tak, reklamy nadal będą się pojawiać, nie będą jednak dotyczyły twoich zainteresowań.

  ARTYKUŁ 9. HIPERŁĄCZA

  Utworzenie hiperłącza do Serwisu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Citroëna.
  Citroën nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, z którymi może być powiązany Serwis za pomocą hiperłączy lub innego rodzaju linku. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia ogólnych warunków użytkowania tych innych stron.

  ARTYKUŁ 10. BEZPIECZEŃSTWO

  Użytkownik zobowiązuje się, że korzystając z Serwisu nie będzie przeprowadzał żadnych czynności, które mogą wprowadzić wirusy lub spowodować awarie komputerowe (o charakterze funkcjonalnym lub innym), mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się udostępniać w obszarze Serwisu wyłącznie takie informacje, dane, dokumenty, bezpieczne i nieobraźliwe pliki, które nie będą zakłócić funkcjonowania Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

  Korzystanie z Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi za pośrednictwem Serwisu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, jak i prawami osób trzecich, a także nie może szkodzić wizerunkowi Citroën w jakimkolwiek charakterze i w jakiejkolwiek formie. W szczególności Użytkownik zabezpiecza Citroën przed jakimkolwiek działaniem osób trzecich związanym z treścią informacji udostępnianych przez Użytkownika w obszarze Serwisu, zwłaszcza przed takimi działaniami, które wynikają z naruszenia praw osobistych, prawa własności intelektualnej, porządku publicznego, dobrych zwyczajów, poszanowania prywatności (np. prawa do wizerunku) lub obowiązujących przepisów karnych w zakresie prawa krajowego i/lub międzynarodowego. Z tego tytułu Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na rzecz Citroën w związku ze wszystkimi ponoszonymi kosztami, opłatami i wydatkami, wliczając w to również honoraria oraz uzasadnione koszty doradztwa Citroën.

  ARTYKUŁ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik korzysta z Portalu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Spółka Citroën Polska i jej sieć handlowa nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, takie jak szkody materialne, utratę danych lub oprogramowania, szkody finansowe, wynikające z korzystania ze strony lub powiązanych z nią stron.

  Serwis jest dostępny za pośrednictwem Internetu. Należy przypomnieć, że Internet jest otwartą i nieformalną siecią, utworzoną poprzez wzajemne połączenie sieci komputerowych na poziomie międzynarodowym. Zarządzanie Internetem nie podlega żadnej centralnej jednostce, a każda część tej sieci należy do niezależnej organizacji publicznej lub prywatnej. Jego działanie opiera się zatem na współpracy pomiędzy operatorami różnych sieci, bez obowiązku przekazywania danych oraz jakości przekazu między nimi. Sieci mogą mieć różne zdolności przesyłowe i własne zasady użytkowania. Nic nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania Internetu jako całości. W rezultacie Citroën nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii związanych z Internetem (opóźnienia w transmisji lub nieprawidłowego działania).

  ARTYKUŁ 12. ZAWIESZENIE LUB PRZERWA W DOSTĘPIE DO SERWISU

  Citroën może w dowolnym momencie, czasowo lub na stałe, zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i działań na rzecz Citroën, problemów technicznych związanych z zastosowaną infrastrukturą na potrzeby uruchomienia online i funkcjonowania Serwisu bądź też konserwacji Serwisu.

  ARTYKUŁ 13. STOSOWANE PRAWO

  Serwis i niniejsze Ogólne warunki użytkowania są regulowane przez prawo polskie. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub realizacji niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, strony dołożą wszelkich starań by rozwiązać spór w sposób ugodowy. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu, rozpatrywane będą przez sądy powszechne na zasadach ogólnych.

  ARTYKUŁ 14. AKTUALIZACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW

  Automobiles Citroën zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Ogólnych warunków użytkowania i wszystkich elementów zamieszczonych w Serwisie.

  Wszystkie zmiany i aktualizacje Ogólnych warunków użytkowania obowiązują Użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Ogólnych warunków użytkowania przy każdym logowaniu do Serwisu. Użytkownik akceptuje Ogólne warunki użytkowania w ich najnowszej wersji przy każdym nowym logowaniu do Portalu.