OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU

(14/05/2019)


WSTĘP

Dostęp do Portalu i korzystanie z niego podlegają niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania oraz obowiązującym przepisom.

Dostęp do Portalu jest bezpłatny, Użytkownik ponosi koszt połączenia sieciowego umożliwiającego dostęp do Internetu według warunków umowy wiążącej Użytkownika z dostawcą Internetu. Logowanie oraz dostęp do Portalu oznaczają pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

Celem Portalu jest gromadzenie i publikowanie Opinii, a także ewentualnych odpowiedzi Punktów sprzedaży na te Opinie. Użytkownik, który przesyła Opinię, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na jej publikację przez Citroën, zgodnie z Ogólnymi warunkami użytkowania.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Terminy wymienione poniżej i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

„Opinia” – opinia klienta detalicznego Punktu sprzedaży dotycząca jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży, w związku z zakupem nowego Samochodu lub jakości usług warsztatowych.

Do Opinii dołączana jest Ocena.

„Ogólne warunki użytkowania” – niniejsze ogólne warunki użytkowania Serwisu.

„Citroën Advisor Usługa” – dotyczy opinii na temat jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży i/lub serwisie.

„Citroën Advisor Produkt” – dotyczy opinii na temat jakości samochodu.

„Doświadczenie klienta”– zakup nowego Samochodu, lub usługi warsztatowej w Punkcie sprzedaży.

„Moderator”– usługodawca Citroën, zajmujący się obsługą Portalu w zakresie moderacji opisanej w pkt.4.

„Ocena”– ocena jakości usług świadczonych w Punkcie sprzedaży, dotycząca zakupu nowego Samochodu, Samochodu używanego (w ramach programu Citroën Select) lub ocena usług warsztatowych. Oceny są przyznawane przez autora Opinii podczas zamieszczania Opinii w Serwisie.

„Punkt sprzedaży” – punkt sprzedaży Citroëna, który uczestniczy w działaniach Citroën mających na celu zbieranie i publikowanie Opinii w Serwisie.

„Portal” – niniejsza strona internetowa dostępna pod adresem www.citroen-advisor.pl. Opinie i oceny umieszczane na Portalu dostępne będą za pośrednictwem innych stron internetowych Citroën, takich jak www.citroen.pl i poprzez odpowiednie aplikacje mobilne.

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do Portalu w celu przeczytania lub zamieszczenia Opinii.

„Samochód” – nowy samochód marki Citroën, którego dotyczy Opinia klienta.

„Sprzedawca”: osoba fizyczna, która jest pracownikiem Punktu sprzedaży i dokonała sprzedaży Samochodu nowego lub używanego (Citroën Select) w Punkcie sprzedaży oraz wyraża chęć udziału w programie Marki Citroën mającym na celu zbieranie i publikowanie Opinii na Stronie.

“Citroën Advisor Sprzedawca”: dotyczy Opinii oceniających profesjonalizm obsługi przez Sprzedawcę przy okazji zakupu Samochodu nowego lub używanego (Citroën Select).

ARTYKUŁ 2. PUBLIKACJA

Portal jest publikowany przez Automobiles Citroën (dalej także: „Citroën”) z siedzibą we Francji

 • Dyrektor publikacji: Ewa Mielczarek-Vaubourg
 • Host :
 • Groupe PSA
 • Centre Technique d’Achères
 • Rond Point Jenatzy
 • 78 300 Poissy
 • France
 • ARTYKUŁ 3. GROMADZENIE OPINII

  3.1 Spontaniczna opinia

  Portal Citroën Advisor Usługa:

  Użytkownik może z własnej inicjatywy odwiedzić Portal lub witrynę internetową Punktu sprzedaży dostępną pod adresem www.dealer.citroen.pl. Na tej stronie Użytkownik może przede wszystkim zapoznać się ze średnią Ocen jakości usług zebranych przez Punkt sprzedaży i z liczbą zamieszczonych Opinii. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat oceny Punktu sprzedaży oraz Opinii bądź też zamieścić własną Opinię dotyczącą tego Punktu sprzedaży, należy kliknąć link „Więcej informacji”, który przekieruje Użytkownika do Portalu.

  Po wyświetleniu strony głównej Portalu Użytkownik może przeczytać Opinie na temat danego Punktu sprzedaży i/lub na temat danego Samochodu, przy czym opublikowane Opinie domyślnie dotyczą jakości usług świadczonych w związku z zakupem nowego Samochodu lub Samochodu używanego (w ramach programu Citroën Select).

  Citroën Advisor Produkt:

  Użytkownik może z własnej inicjatywy odwiedzić Portal lub witrynę internetową w rodzaju www.citroen.pl lub skorzystać z odpowiednich aplikacji mobilnych. Na tej stronie Użytkownik może przede wszystkim zapoznać się ze średnią Ocen Samochodu i z liczbą dotyczących go Opinii. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Opinii bądź też zamieścić własną Opinię, Użytkownik musi kliknąć link „Więcej informacji” lub „Wpisz opinię”, które przekierują go do Portalu.

  Po wyświetleniu się strony głównej Portalu Użytkownik może przeczytać Opinie na temat danego Samochodu, przy czym opublikowane Opinie domyślnie dotyczą zakupionego nowego samochodu.

  W celu zamieszczenia Opinii Użytkownik przechodzi następujące etapy:

   - Etap 1: Użytkownik przydziela Ocenę Punktowi sprzedaży, przesuwając kursorem po gwiazdkach, a następnie zatwierdzając Ocenę. Gwiazdki oznaczają następujące oceny:
  • 1 gwiazdka – bardzo słaba
  • 2 gwiazdki - słaba
  • 3 gwiazdki - średnia
  • 4 gwiazdki - dobra
  • 5 gwiazdek - bardzo dobra
  • Użytkownik wpisuje Opinię i klika na „zatwierdź”, aby przejść do następnego etapu.

   - Etap 2: Użytkownik wypełnia następujące pola obowiązkowe:
  • Imię (będzie wyświetlane wraz z Opinią)
  • Nazwisko (tylko pierwsza litera nazwiska będzie wyświetlana wraz z Opinią)
  • Adres e-mail
  • Marka/model samochodu
  • Numer VIN Samochodu (nie będzie wyświetlany z Opinią),
  • Data Doświadczenia klienta
  • Punkt sprzedaży (wyłącznie w przypadku Opinii dotyczącej jakości Samochodu).
  • Kod pocztowy (wyłącznie w przypadku Opinii dotyczącej jakości świadczonej usługi warsztatowej)
  Aby zatwierdzić swoją Opinię, Użytkownik musi zaakceptować Ogólne warunki użytkowania i kliknąć „zatwierdź”. Autor Opinii otrzyma następnie e-mail wysłany przez Citroën, który służy sprawdzeniu poprawności podanego adresu e-mail. Ta wiadomość będzie zawierała link, który autor Opinii musi kliknąć, aby potwierdzić swój adres e-mail. Po potwierdzeniu adresu Opinia zostanie przekazana do Moderatora w celu moderacji, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w punkcie 4. Użytkownik zostanie e-mailem powiadomiony o opublikowaniu lub odrzuceniu Opinii.

  3.2 Opinia w odpowiedzi na prośbę

  Użytkownik może zostać poproszony przez Citroën o zamieszczenie Opinii. Wówczas, w ciągu 30 dni od daty Doświadczenia klienta, otrzymuje on e-mail z zaproszeniem do wyrażenia Opinii na temat jakości usług świadczonych przez Punkt sprzedaży lub na temat Samochodu. W e-mailu znajduje się link do Serwisu, który zachowuje ważność przez 30 dni od daty Doświadczenia klienta w przypadku Citroën Advisor Usługa i 45 dni w przypadku serwisu Citroën Advisor Produkt. W celu zamieszczenia swojej Opinii Użytkownik musi przejść opisane powyżej w artykule 3.1 etapy 1. i 2. oraz zaakceptować Ogólne warunki użytkowania.

  Klient może zamieścić jedną Opinię na temat swojego Doświadczenia, chyba że podejmie decyzję o zamieszczeniu dwóch Opinii, zgodnie z zaleceniami określonymi poniżej.

  Citroën może zwrócić się ponownie do autora Opinii z pytaniem o chęć zamieszczenia drugiej Opinii. W tym przypadku Użytkownik może zamieścić drugą Opinię z przypisaną Oceną, która zostanie opublikowana pod jego pierwszą Opinią bądź też zamieścić drugą opinię z przypisaną Oceną, która anuluje, a także zastąpi pierwszą Opinię i pierwszą Ocenę.

  b) Citroën Advisor Sprzedawca

  Użytkownik może zostać poproszony przez Markę Citroën o wyrażenie Opinii. W terminie do 45 dni po zakupie Samochodu nowego lub używanego (Citroën Select) otrzymuje on e-mail z zaproszeniem do wystawienia Opinii zawierającej ocenę jakości obsługi przez Sprzedawcę. Wiadomość zawiera link przekierowujący na Stronę, ważny przez 30 dni licząc od daty przesłania wiadomości. Aby pozostawić opinię Użytkownik musi przejść przez etap 1 oraz 2 (opisane w artykule 3.1 c poniżej) i zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania.

  Można opublikować 1 (jedną) Opinię dotyczącą jednej transakcji zakupu Samochodu nowego lub używanego (Citroën Select), wyjątkiem jest decyzja Użytkownika o pozostawieniu drugiej opinii zgodnie z zasadami opisanymi w poniższym paragrafie.

  Marka Citroën może poprosić autora Opinii o wystawienie kolejnej Opinii. W takim przypadku autor ma dwie możliwości: wystawić drugą opinię z dołączoną do niej Oceną, która zostanie opublikowana pod pierwszą Opinią lub wystawić drogą Opinię wraz z Oceną, która anuluje pierwszą Opinię wraz z Oceną i zastępuje je.

  3.3 Oświadczenie autora Opinii

  Zamieszczając swoją Opinię online, autor potwierdza, że :
  • zgadza się na kontakt ze strony Citroën i/lub Moderatora na potrzeby identyfikacji i kontaktu, oraz ze strony Punktu sprzedaży na potrzeby kontaktu,
  • nie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, tzn. nie jest powiązany ani z Punktem sprzedaży, ani z Citroën (dotyczy pracowników Punktów sprzedaży, Citroën oraz Grupy PSA Peugeot Citroën),
  • Doświadczenie klienta odbyło z jego osobistym udziałem.

  3.4 Dane przechowywane przez Citroën

  Aby potwierdzić autentyczność Doświadczeń klientów oraz tożsamość autorów Opinii, Citroën przechowuje następujące dane Użytkownika: adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, markę/model i numer rejestracyjny Samochodu, datę Doświadczenia klienta zgodnie z regułami określonymi poniżej w Artykule 8. Należy podkreślić, że wszelkie dane klientów pozyskane przez Citroën są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.Aby potwierdzić autentyczność Doświadczeń klientów oraz tożsamość autorów Opinii, Citroën przechowuje następujące dane Użytkownika: adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, markę/model i numer rejestracyjny Samochodu, datę Doświadczenia klienta zgodnie z regułami określonymi poniżej w Artykule 8. Należy podkreślić, że wszelkie dane klientów pozyskane przez Citroën są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

  ARTYKUŁ 4. MODERACJA

  Opinie oraz odpowiedzi Punktów sprzedaży są poddawane moderacji przez Moderatora „a priori”, tzn. przed ich opublikowaniem w Serwisie. Moderator ocenia treść Opinii i odpowiedzi Punktów sprzedaży, po czym podejmuje decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu.
  W związku z powyższym Moderator może uzyskać dostęp do danych dotyczących tożsamości autora Opinii, aby móc w razie potrzeby skontaktować się z nim w celu weryfikacji Opinii.

  Czas moderacji jest taki sam dla wszystkich Opinii, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

  Moderacja ma na celu sprawdzenie, czy Opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży są zgodne z polskim ustawodawstwem oraz Ogólnymi warunkami użytkowania. W razie niezgodności Opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży nie zostaną opublikowane.

  Citroën Advisor Usługa:

  Moderator może odrzucić opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży, jeśli:
  • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne,
  • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL,
  • dotyczą innych zagadnień niż usługa świadczona przez Punkt sprzedaży przy zakupie nowego Samochodu lub świadczonych usług warsztatowych,
  • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski),
  • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Citroën (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.),
  • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Citroën do odpowiedzialności cywilnej lub karnej,,
  • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną lub niezgodny z określoną usługą (np. dotyczący zakupu nowego Samochodu lub Samochodu używanego w ramach programu Citroën Select w przypadku skorzystania z usługi warsztatowej lub odwrotnie),,
  • wspominają o innym Punkcie sprzedaży niż ten, który sprzedał nowy Samochód, Samochód używany w ramach programu Citroën Select lub wykonał usługę warsztatową (porównywanie Punktów sprzedaży jest niedozwolone),,
  • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Citroën i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni),
  • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną,,
  • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu Klienta,
  • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii),,
  • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona w odstępie czasu przekraczającym 30 dni od daty Doświadczenia klienta).
  Citroën Advisor Produckt:

  Moderator może odrzucić opinie i odpowiedzi Punktów sprzedaży, jeśli:
  • są sprzeczne z prawem lub zawierają treści niewłaściwe, obraźliwe, oszczercze, zastraszające, obsceniczne lub naruszają prawo własności intelektualnej osób trzecich (np. nazwę innej marki),,
  • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL,,
  • dotyczą innych zagadnień niż te związane z Samochodem (np. dotyczące jakości usług świadczonych przez Punkt sprzedaży, dokumentacji, polityki gwarancyjnej, reklamacji lub stanowią prośbę o informację itp.),,
  • są niezrozumiałe (sekwencja słów bez znaczenia, niejasny zapis treści, zapis w języku innym niż polski),,
  • zawierają elementy liczbowe (w ujęciu kwotowym lub procentowym) dotyczące polityki handlowej Punktu sprzedaży lub Citroën Polska (zniżka, zwrot, kwota faktury, taryfy promocyjne itd.),
  • zawierają wezwanie do sądu lub treści, które mogą prowadzić do pociągnięcia Punktu sprzedaży lub Citroën Polska do odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
  • zawierają komentarz niespójny z przyznaną Oceną,
  • dotyczą Samochodu innej marki niż Citroën (np. DS Automobiles, Peugeot itp.),,
  • wskazują na konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Citroën Polska i Grupy PSA Peugeot Citroën są wykluczeni),
  • są zamieszczane przez firmy związane profesjonalnie z branżą motoryzacyjną,
  • dotyczą Użytkownika, który podał błędne dane osobowe lub który nie brał osobistego udziału w Doświadczeniu klienta,
  • zostały wcześniej opublikowane lub odrzucone przez Moderatora (są duplikatami: ten sam autor i ta sama treść opinii),
  • dotyczą użytkownika, który podał informacje niezgodne z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania (np. Opinia umieszczona później niż 45 dni od daty Doświadczenia klienta).
  W przypadku odrzucenia Opinii z jednego z w/w powodów autor Opinii lub Punkt sprzedaży otrzymają zawiadomienie wysłane e-mailem. Autor Opinii i/lub Punkt sprzedaży mają możliwość zamieszczenia nowej Opinii lub nowej odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty Doświadczenia klienta.

  Citroën Advisor Sprzedawca

  Opinia Użytkownika lub odpowiedź Sprzedawcy będzie odrzucona, gdy:

  • Łamie prawo, zawiera słowa obraźliwe, raniące, dyfamacyjne, groźby, treści obsceniczne lub naruszające prawa i własność intelektualną osób trzecich (cytowanie innej marki itp.)
  • zawierają informacje naruszające prawo do prywatności osób (imienne cytowanie osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, komentarze dotyczące ich wyglądu i innych cech, itp.), poufne informacje (nazwiska/imiona, numery telefonu, adresy, e-maile, numery VIN, numery rejestracyjne, numery dokumentacji klienta, dane bankowe itp.) lub odniesienia do stron internetowych, hiperłącza, adresy URL
  • dotyczy innych aspektów niż ocena pracy doradcy handlowego w procesie sprzedaży samochodu nowego lub używanego (Citroën Select)
  • jest niezrozumiała (zawierają słowa bez znaczenia, błędy w pisowni uniemożliwiające zrozumienie, jest napisana w innym języku niż polski)
  • zawiera dane (wartości kwotowe lub procentowe) dotyczące polityki handlowej punktu sprzedaży lub Marki Citroën (upusty, wartości odkupu, dane fakturowe, wartości rabatów itp.)
  • zawiera wezwania do wstąpienia na drogę sądową lub treści, które mogą skutkować odpowiedzialnością prawną Punktu sprzedaży lub Marki Citroën
  • zawiera komentarz niespójny z przyznaną oceną lub nieodnoszący się do pracy doradcy handlowego (przykład: ocena pracy Sprzedawcy podczas, gdy Użytkownik skorzystał z usługi serwisowej lub odwrotnie)
  • dotyczy Sprzedawcy, który nie zrealizował danej sprzedaży
  • zawiera treści powodujące konflikt interesów (pracownicy Punktów sprzedaży, Marki Citroën i Grupy PSA nie mogą publikować opinii)
  • jest formułowana przez firmy (dopuszcza się wyłącznie opinie formułowane przez osoby)
  • dotyczy Użytkownika, którego dane identyfikacyjne są błędne lub nie był on faktycznym odbiorcą Doświadczenia klienta
  • jest zdublowana (ten sam autor i opisywane Doświadczenie klienta)
  • dotyczy Użytkownika, który skorzystał z serwisu w sposób niezgodny z Ogólnymi Warunkami Użytkowania (np. zamieścił opinię w terminie ponad 75 dni od Doświadczenia klienta)
  • dotyczy Sprzedawcy, który nie pracuje już w Punkcie sprzedaży lub nie jest uczestnikiem programu Advisor Sprzedawca
  W przypadku odrzucenia z wyżej wymienionych przyczyn, autor Opinii lub Punkt sprzedaży lub Sprzedawca, w zależności od sytuacji, zostaną poinformowani o tym fakcie przez e-mail. W takim przypadku autor Opinii i/lub Punkt sprzedaży lub Sprzedawca mogą wysłać nową Opinię lub odpowiedź w przeciągu 75 dni kalendarzowych (Opinia Citroën Advisor Usługa) lub 120 dni (Opinia Citroën Advisor Produkt) lub 60 dni (Opinia Citroën Advisor Sprzedawca) licząc od daty Doświadczenia klienta.

  ARTYKUŁ 5. PRZYWRACANIE I PUBLIKOWANIE OPINII

  5.1 – Przywracanie Opinii

  a) Citroën Advisor Usługa:

  Liczba Opinii i średnia Ocen są również wyświetlane na stronie danego Punktu sprzedaży dostępnej pod adresem www.dealer.citroen.pl/miasto-nazwa Punktu sprzedaży. Jednakże szczegóły Ocen oraz treść Opinii są dostępne wyłącznie na stronie internetowej Serwisu poświęconej Opiniom na temat danego Punktu sprzedaży.

  b) Citroën Advisor Produkt:

  Liczba Opinii i średnia Ocen dotyczących Samochodu są wyświetlane na innych witrynach internetowych Grupy PSA Peugeot Citroën, na przykład na stronie www.citroen.pl i poprzez odpowiednie aplikacje mobilne.

  Opinie publikowane są w Portalu, domyślnie od najnowszych do najstarszych, w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia Opinii. Obok Opinii publikowane są: data zamieszczenia Opinii, data Doświadczenia klienta, imię i pierwsza litera nazwiska autora Opinii, model jego Samochodu oraz Ocena przyznana Punktowi sprzedaży lub Samochodowi. Opinie można sortować według daty zamieszczenia, według wysokości Oceny lub przydatności Opinii (dla Opinii dotyczących usług), według daty zamieszczenia lub według wysokości Oceny (dla Opinii na temat Samochodów).

  c) Liczba Opinii i średnia Ocena dotycząca Sprzedawcy wyświetlane są na innych stronach internetowych Grupy PSA, takich jak np. www.citroen.pl oraz w powiązanych aplikacjach mobilnych.

  d) Przepisy wspólne dla Citroën Advisor Usługa, Citroën Advisor Produkt oraz Citroën Advisor Sprzedawca

  Opinie dotyczące Usługi, Produktu i Sprzedawcy będą opublikowane w całości na Stronie, domyślnie od najnowszej do najstarszej, w czasie maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni od daty ich wysłania. Data wysłania Opinii, data Doświadczenia klienta, imię oraz inicjał nazwiska autora Opinii, model Samochodu i Ocena przyznana Punktowi Sprzedaży lub Samochodowi lub Sprzedawcy są publikowane obok Opinii. Średnia Ocen jest podana wraz z całkowitą liczbą tworzących ją Opinii oraz obliczana w następujący sposób :
  • od 1 do 1,24 = 1 gwiazdka
  • od 1,25 do 1,74 = 1,5 gwiazdki
  • od 1,75 do 2,24 = 2 gwiazdki
  • od 2,25 do 2,74 = 2,5 gwiazdki
  • od 2,75 do 3,24 = 3 gwiazdki
  • od 3,25 do 3,74 = 3,5 gwiazdki
  • od 3,75 do 4,24 = 4 gwiazdki
  • od 4,25 do 4,74 = 4,5 gwiazdki
  • ponad 4,75 = 5 gwiazdek

  5.2 – Zgłaszanie nadużycia

  Każda osoba może zgłosić Citroën niewłaściwe treści zawarte w Opinii lub w odpowiedzi Punktu sprzedaży, klikając link „zgłoś nadużycie” znajdujący się w Serwisie. Wystarczy wówczas wypełnić formularz online, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także przyczynę żądania usunięcia Opinii lub odpowiedzi Punktu sprzedaży.

  Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenie jest automatycznie wysyłane do Moderatora, który decyduje o zachowaniu bądź usunięciu danej Opinii lub odpowiedzi Punktu sprzedaży.

  E-mail wraz z podaniem stanowiska Moderatora zostaje wysłany do osoby, która zgłosiła nadużycie.
  Ponadto w przypadku uznania treści za niewłaściwą Opinia lub odpowiedź Punktu sprzedaży zostają usunięte z publikacji, a ich autor otrzymuje e-mail z informacją o przyczynie usunięcia.

  5.3 – Czas publikacji Opinii i archiwizacja

  Autor Opinii nie może jej modyfikować po opublikowaniu.

  Opinie są publikowane w Portalu (a także na innych, wyżej wymienionych witrynach internetowych) przez rok, chyba że autor Opinii zwróci się z wyraźną prośbą o jej usunięcie z Serwisu. W tym celu musi on wysłać e-mail na adres citroen-advisor-pl@citroen.com, podając datę Opinii lub kliknąć link zamieszczony w e-mailu potwierdzającym publikację jego Opinii. W takim wypadku Klient nie będzie mógł zamieścić kolejnej Opinii na temat tego samego Doświadczenia klienta.

  Citroën Advisor Usługa:

  Opinie dotyczące Punktu sprzedaży, który zakończy swoją działalność, zostaną zarchiwizowane, a tym samym nie będą już dostępne w Internecie.

  Citroën Advisor Produkt:

  Opinie dotyczące samochodów wycofanych ze sprzedaży zostaną zarchiwizowane, z wyjątkiem modeli poddanych restylizacji. W takim przypadku Opinie na temat tych samochodów z czasu poprzedzającego restylizację zostaną zamieszczone przy nowych modelach.

  Opinia będzie przechowywana w bazie danych Citroën, zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania danych określonymi we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych.

  Citroën Advisor Sprzedawca:

  Opinie dotyczące Sprzedawców, którzy nie są już zatrudnieni w Punkcie sprzedaży Citroën lub zrezygnowali z uczestnictwa w programie Marki Citroën dotyczącym zbierania Opinii i publikowania ich na Stronie, zostaną zarchiwizowane i nie będą widoczne na Stronach.

  ARTYKUŁ 6. PRAWO PUNKTÓW SPRZEDAŻY DO UDZIELANIA ODPOWIEDZI

  Punkt sprzedaży ma prawo do udzielenia odpowiedzi na opublikowaną Opinię, która go dotyczy. W związku z tym, może:
  • udzielić wyjaśnień autorowi Opinii lub podać swoją wersję wydarzeń, jeśli nie zgadza się z treścią opublikowanej Opinii,
  • podziękować autorowi za jego Opinię.
  Odpowiedź Punktu sprzedaży podlega moderacji przez Moderatora a priori, na tych samych warunkach co Opinie. W konsekwencji odpowiedź Punktu sprzedaży może zostać odrzucona przez Moderatora z przyczyn określonych w artykule 4.

  Odpowiedź Punktu sprzedaży lub Sprzedawcy jest z założenia przedmiotem moderacji na takich samych zasadach, jak Opinia. W konsekwencji odpowiedź Punktu sprzedaży może zostać odrzucona przez Moderatora z powodów wymienionych w artykule 4.

  Odpowiedź Punktu sprzedaży i Sprzedawców poddana moderacji oraz odpowiedź Marki Citroën, zgodne z Ogólnymi Warunkami Użytkowania, publikowane są w bezpośredniej bliskości Opinii w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia.

  Odpowiedzi Punktów sprzedaży, Sprzedawców i Marki Citroën pozostają opublikowane na Stronie tak długo, jak Opinia, której dotyczą.

  ARTYKUŁ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Citroën stworzył Portal na potrzeby własne Użytkowników i Punktów sprzedaży. Żadne komercyjne, nawet częściowe wykorzystanie danych zawartych w Portalu nie może mieć miejsca bez uprzedniej pisemnej zgody Citroën.

  Citroën uprzedza Użytkowników, że liczne elementy Portalu:
  • są chronione prawem autorskim, w szczególności: zdjęcia, artykuły, rysunki, animacje, nagrania cyfrowe audio lub wideo,
  • są chronione przez prawo własności przemysłowej m.in. w zakresie znaków towarowych, w szczególności: znak „Citroën”, „podwójny szewron” (reprezentujący logo Citroëna), znak „PSA Peugeot Citroën”, jak również znaki modeli samochodów.
  Chronione w ten sposób elementy są własnością Automobiles Citroën, jej spółek zależnych i/lub osób trzecich posiadających upoważnienie do ich wykorzystywania, nadane przez Automobiles Citroën.

  W konsekwencji wszelkie przypadki powielania, przedstawiania, wykorzystywania, dostosowywania, modyfikowania, inkorporacji, tłumaczenia, wprowadzania do obrotu, częściowo lub całkowicie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku (papierowym, cyfrowym) części lub całości Serwisu są zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Citroën. Za naruszenie praw autorskich grożą konsekwencje przewidziane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 z późn. zm.).

  ARTYKUŁ 8. OCHRONA DANYCH O CHARAKTERZE OSOBOWYM

  8.1 - Dane osobowe

  Dostęp do Portalu jest możliwy bez konieczności ujawnienia tożsamości Użytkownika lub podawania innych danych osobowych, które go dotyczą. Jednakże w celu opublikowania Opinii Użytkownika w Serwisie, konieczne jest ujawnienie danych określonych w Artykule 3 Ogólnych warunków użytkowania.

  Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu citroen-advisor.pl prowadzonego przez Citroën Polska sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”).

  Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Citroën Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (www.citroen.pl) ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych będzie gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji chęci zamieszczenia przez Panią/Pana opinii na stronach Serwisu. Ponadto, gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się dla Spółki okazać konieczne w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych w ramach Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu.

  1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

  Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące: Podstawa prawna dla takich działań:
  umożliwienie Pani/Panu podzielenia się opinią na temat punktu sprzedaży lub serwisu, Prawnie uzasadniony interes realizowany przez
  Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i usług i przewidywaniu potrzeb klientów,
  zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami
  klientów,
  aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje, Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie
  umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz
  prawnie uzasadniony interes
  realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu
  dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych
  działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  aby udzielać Pani/ Panu wyjaśnień i informacji dotyczących oferowanych przez Spółkę
  produktów lub świadczonych usług
  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez
  Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  polegający na dostarczaniu użytkownikom Serwisów informacji na temat
  oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług
  aby
  przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych,
  nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje)
  oraz prowadzić inne formy marketingu
  bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta,


  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług

  Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane
  formy komunikacji marketingowej, takie
  jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana
  dodatkowej zgody.


  2. Kim są odbiorcy danych?

  Kategorie odbiorców
  1. Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu
  2. Podmioty należące do tej samej grupy co Spółka, zaangażowane
  przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Citroën S.A.

  3. Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub
  przez Spółkę

  4. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa


  3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?

  Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

  Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres:dane-osobowe@citroen.pl.

  4. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;
  • Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  • następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.


  Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail:dane-osobowe@citroen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

  Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.

  Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Citroën Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub drogą email: dane-osobowe@citroen.pl.

  Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8.2 – Ciasteczka ( cookies)

  CZYM SĄ CIASTECZKA

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na dysku komputera Użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko na ogół zawiera:

  • nazwę strony internetowej, z której pochodzi,
  • unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową,
  • informację o „długość życia” (czasie jego istnienia).
  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku komputerowym Użytkownika i mogą być odczytane przez łączące się z tym dyskiem serwery.

  Pliki cookies zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą. Tym samym po ich zapisaniu za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła żądanie do serwera danej strony, pliki cookies odsyłane są do tego serwera.

  Użytkownik otrzymuje informację, że Serwis wdrożył system ciasteczek (cookies). W ten sposób Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt w Serwisie ciasteczka mogą być automatycznie instalowane w jego przeglądarce internetowej.

  Ciasteczka to pliki wysyłane na dysk twardy urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, w celu umożliwienia łatwiejszej nawigacji w Serwisie i budowania statystyk ruchu.

  W żadnym przypadku ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

  Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

  RÓŻNE RODZAJE STOSOWANYCH CIASTECZEK (COOKIES)

  Pliki cookies wykorzystywane są na stronach internetowych w rozmaitych celach:

  - Anonimowe ciasteczka służące do pomiarów odwiedzin na stronie internetowej

  Cookies typu statystycznego służą jako narzędzie monitorowania danej strony internetowej (informacje obejmują liczbę gości odwiedzających stronę, średni czas trwania wizyty na stronie, wskaźniki klikalności itp.). Tego typu ciasteczka służą stałej optymalizacji zawartości strony internetowej, aby dostosować ją do preferencji danego Użytkownika.

  Cookies służące pomiarowi ruchu na stronach internetowych są anonimowe i nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika odwiedzającego daną witrynę ani nie gromadzą żadnych danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, adres IP itp.).

  - Funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie mechanizmów autoryzacji

  Na niektórych stronach internetowych Citroën Użytkownik może się zalogować i podać kody identyfikacyjne (na przykład na koncie klienta w strefie MyCitroën.pl). Na tego typu witrynach pliki cookies stosuje się w mechanizmach autoryzacji na koncie Użytkownika lub przy dostępie do spersonalizowanego pakietu usług.

  - Cookies reklamowe

  Większość internetowych reklam Automobiles Citroën wyświetlana jest na innych stronach internetowych, zarządzają nimi podmioty trzecie (na przykład agencje reklamowe). Podmioty te stosują własne pliki cookies, aby zbadać, ilu użytkowników kliknęło lub obejrzało dany baner reklamowy. Pliki cookies, stosowane przez te podmioty, zgodne są z polityką zarządzania ciasteczkami tych podmiotów. Automobiles Citroën nie ma dostępu do tych plików cookies, nie może ich odczytywać ani przetwarzać.

  - Inne rodzaje cookies

  Automobiles Citroën stosuje inne pliki cookies, aby prześledzić ścieżkę nawigacyjną Użytkownika swoich witryn, sugerując Użytkownikowi zgłoszenie prośby o katalog lub prośby o jazdę próbną, o ile się to wydaje zasadne. Tego rodzaju pliki cookies wykorzystywane są przez Automobiles Citroën lub przez współpracujących z Marką usługodawców technicznych w celu oceny popularności poszczególnych części strony, tak aby móc łatwiej przeanalizować i ocenić ich strukturę i użyteczność. W razie potrzeby tego typu cookies mogą także zasygnalizować problemy z nawigacją, co pomaga poprawić ergonomię serwisów Automobiles Citroën. Takie pliki

  są całkowicie anonimowe, służą jedynie do oceny ruchu w obrębie witryny i nie zawierają danych osobowych umożliwiających identyfikację. Dzięki dostarczonym przez te ciasteczka informacjom możliwa jest także personalizacja strony internetowej. Cookies służące do tego rodzaju pomiarów są tymczasowe. Przechowuje się je z reguły nie dłużej niż 90 dni.

  - Flash Cookies

  Część zawartości na stronie www.citroen.pl dostępna jest za sprawą programu Adobe Flash Player. Pliki cookies local shared object stosowane są w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony. Flash Cookies nie mają żadnego związku z ustawieniami zabezpieczeń określonymi w przeglądarce, związane są z funkcjonowaniem programu Adobe Flash Player. Program Adobe Flash Player proponuje więcej informacji na temat stosowania cookies: //www.adobe.com/products/flashplayer/security

  SPERSONALIZOWANA REKLAMA: JAK TO DZIAŁA

  Pliki cookies zapisane są w specjalnym folderze na komputerze Użytkownika. W zależności od odwiedzanych witryn internetowych, pliki cookies mogą zapamiętywać:

  • ostatnio odwiedzane strony internetowe,
  • produkty, którymi zainteresował się Użytkownik,
  • system informacyjny (język, system operacyjny, przeglądarka etc.), w celu zoptymalizowania wyświetlanych treści podczas następnej wizyty na danej stronie internetowej.
  Spersonalizowana reklama Citroëna:

  Usługa Central Tag, oferowana przez Automobiles Citroën pozwala proponować internautom spersonalizowane reklamy, zależnie od ich ścieżki nawigacyjnej (np. zależnie od zainteresowania konkretnym modelem samochodu w czasie wizyty na stronie Automobiles Citroën: www.citroen.pl ,//konfigurator.citroen.pl/ )

  Jeśli nie życzysz sobie oglądać spersonalizowanych reklam: kliknij tutaj Central Tag należy do sieci NAI (Network Advertising Initiative), możesz zatem zrezygnować z personalizacji reklam na stronie: //www.networkadvertising.org Jeśli nie życzysz sobie, aby nasza Strona gromadziła pliki cookies Krux: Możesz wyłączyć gromadzenie cookies na stronie www.youronlinechoices.com Aby dowiedzieć się więcej na temat reklam behawioralnych online i poznać formy blokowania właściwe dla innych członków sieci IAB (Interactive Advertising Bureau), odwiedź stronę //www.youronlinechoices.com Czy po wybraniu tej opcji nadal będą mi się wyświetlać reklamy? Tak, reklamy nadal będą się pojawiać, nie będą jednak dotyczyły twoich zainteresowań.

  ARTYKUŁ 9. HIPERŁĄCZA

  Utworzenie hiperłącza do Serwisu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Citroëna.
  Citroën nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, z którymi może być powiązany Serwis za pomocą hiperłączy lub innego rodzaju linku. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia ogólnych warunków użytkowania tych innych stron.

  ARTYKUŁ 10. BEZPIECZEŃSTWO

  Użytkownik zobowiązuje się, że korzystając z Serwisu nie będzie przeprowadzał żadnych czynności, które mogą wprowadzić wirusy lub spowodować awarie komputerowe (o charakterze funkcjonalnym lub innym), mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się udostępniać w obszarze Serwisu wyłącznie takie informacje, dane, dokumenty, bezpieczne i nieobraźliwe pliki, które nie będą zakłócić funkcjonowania Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

  Korzystanie z Serwisu lub dowolnego serwera bądź usługi za pośrednictwem Serwisu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, jak i prawami osób trzecich, a także nie może szkodzić wizerunkowi Citroën w jakimkolwiek charakterze i w jakiejkolwiek formie. W szczególności Użytkownik zabezpiecza Citroën przed jakimkolwiek działaniem osób trzecich związanym z treścią informacji udostępnianych przez Użytkownika w obszarze Serwisu, zwłaszcza przed takimi działaniami, które wynikają z naruszenia praw osobistych, prawa własności intelektualnej, porządku publicznego, dobrych zwyczajów, poszanowania prywatności (np. prawa do wizerunku) lub obowiązujących przepisów karnych w zakresie prawa krajowego i/lub międzynarodowego. Z tego tytułu Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na rzecz Citroën w związku ze wszystkimi ponoszonymi kosztami, opłatami i wydatkami, wliczając w to również honoraria oraz uzasadnione koszty doradztwa Citroën.

  ARTYKUŁ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik korzysta z Portalu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Spółka Citroën Polska i jej sieć handlowa nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, takie jak szkody materialne, utratę danych lub oprogramowania, szkody finansowe, wynikające z korzystania ze strony lub powiązanych z nią stron.

  Serwis jest dostępny za pośrednictwem Internetu. Należy przypomnieć, że Internet jest otwartą i nieformalną siecią, utworzoną poprzez wzajemne połączenie sieci komputerowych na poziomie międzynarodowym. Zarządzanie Internetem nie podlega żadnej centralnej jednostce, a każda część tej sieci należy do niezależnej organizacji publicznej lub prywatnej. Jego działanie opiera się zatem na współpracy pomiędzy operatorami różnych sieci, bez obowiązku przekazywania danych oraz jakości przekazu między nimi. Sieci mogą mieć różne zdolności przesyłowe i własne zasady użytkowania. Nic nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania Internetu jako całości. W rezultacie Citroën nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku awarii związanych z Internetem (opóźnienia w transmisji lub nieprawidłowego działania).

  ARTYKUŁ 12. ZAWIESZENIE LUB PRZERWA W DOSTĘPIE DO SERWISU

  Citroën może w dowolnym momencie, czasowo lub na stałe, zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i działań na rzecz Citroën, problemów technicznych związanych z zastosowaną infrastrukturą na potrzeby uruchomienia online i funkcjonowania Serwisu bądź też konserwacji Serwisu.

  ARTYKUŁ 13. STOSOWANE PRAWO

  Serwis i niniejsze Ogólne warunki użytkowania są regulowane pr